Statut UKS Jaguar Michałowice

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1.

Uczniowski Klub Sportowy Jaguar Michałowice zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków.

§ 2.

Terenem działania i siedzibą Klubu jest szkoła w Michałowicach.

§ 3.

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku, podlega wpisowi do ewidencji i posiada osobowość prawną.

§ 4.

Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz niniejszym statutem. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.

§ 5.

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2

Cel i środki działania

§ 6.

Celem Klubu jest:

 1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sporto­wego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzęto­we szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną członków Klubu,
 2. angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wie­ku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 3. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
 4. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
 5. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 6. organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 7. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,
 8. organizowanie obozów sportowych,
 9. udział w lokalnych, krajowych i międzynarodowych zawodach.
 10. propagowanie w środowisku młodzieży szkolnej zamiłowania do uprawiania sportu.

§ 7.

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą szkoły, klubami sportowymi, władza­mi samorządowymi i sportowymi.

§ 8.

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków. Może również zatrudniać pracowników.

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9.

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 10.

Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły, rodzice i nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację, za­płacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.

 1. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedsta­wicieli ustawowych.

§ 11.

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z głosem stanowiącym, biernym i czyn­nym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach,
 2. zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,
 3. uczestnictwa w zajęciach sportowych, obozach sportowych oraz zawodach i imprezach sportowych organi­zowanych przez Klub i innych,
 4. korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach okre­ślonych przez Zarząd Klubu.

§ 12.

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby praw­ne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd Klubu i zadeklarują pomoc materialno – finansową dla Klubu.

§ 13.

Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich przedstawicieli w Walnych Zebraniach Klubu, z głosem doradczym,
 2. zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.

§ 14.

Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Klubu.

 1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu Klubu.
 2. Członkowie honorowi korzystają ze wszystkich praw przysługującym członkom zwyczajnym, a ponadto są zwolnieni z obowiązku opłacania składek

§ 15.

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.
 2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
 3. Godne reprezentowanie barw Klubu.
 4. Płacenie składek i wpisowego na zasadach ustalonych przez Walne Zebra­nie Klubu.

§ 16.

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

 1. złożenie rezygnacji na piśmie do Zarządu Klubu,
 2. skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu Klubu w przypadku:
  • umyślnego naruszenia postanowień statutu,
  • nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 3 miesiące,
  • niepłacenia składek przez 3 miesiące.
 3. wykluczenie z klubu z powodu działania na szkodę Klubu,
 4. rozwiązanie się Klubu,
 5. śmierć członka.
 6. Od uchwały Zarządu Klubu o skreśleniu lub wykluczeniu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały zainteresowanemu.

 

Rozdział 4

Władze Klubu

§ 17.

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Klubu,
 2. Zarząd Klubu,
 3. Komisja Rewizyjna.

Kadencja władz trwa 5 lat. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Klubu.

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większo­ścią głosów w obecności, co najmniej połowy członków Klubu.

§ 18.

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu zwoły­wane jest przez Zarząd Klubu raz na 5 lat.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Za­rząd Klubu raz na rok.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
  • z własnej inicjatywy,
  • na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • na wniosek 1/3 ogółu członków uprawnionych do głosowania.
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie póź­niej niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 19.

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

 1. uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finan­sowej działalności Klubu,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarząd Ko­misji Rewizyjnej,
 3. uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
 4. podejmowanie uchwał dotyczących zmian statutu i rozwiązania się Klubu oraz w sprawach uszczuplenia lub przekazania majątku Klubu,
 5. wybór i odwołanie członków Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
 6. ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkow­skich oraz wpisowego,
 7. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu, niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 8. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym termi­nie przy obecności co najmniej połowy członków upraw­nionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiado­mieniu.
 9. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem do­radczym osoby zaproszone przez Zarząd Klubu.
 10. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Klubu Zarząd Klubu informuje
  na 14 dni przed Walnym Zebraniem Klubu.

§ 20.

 1. Zarząd Klubu składa się z 3/5 członków wy­bieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród sie­bie wybierają Prezesa i Sekretarza.
 2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obec­ność, co najmniej połowy liczby członków Za­rządu Klubu, w tym Prezesa lub Sekretarza.
 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
 5. Zarząd działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Klubu.

§ 21.

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działal­nością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klu­bu, a w szczególności:

 1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imie­niu,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
 3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy bu­dżetowych,
 4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych oraz sekcji,
 5. przyjmowanie i skreślanie członków,
 6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obo­wiązującymi przepisami,
 7. składanie sprawozdań z działalności Klubu,
 8. rozstrzyganie sporów w Klubie,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących przynależności do związków sportowych.

§ 22.

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu Klubu, jeżeli nie wykonuje przyję­tych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach człon­ka Zarządu Klubu podejmuje Zarząd Klubu przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 3. Zawieszony członek Zarządu Klubu ma prawo odwo­łania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 14 dni od doręczenia uchwały o zawieszeniu zainteresowanemu.
 4. Członek Zarządu może zostać odwołany z pełnionej funkcji wyłącznie w drodze uchwały Walnego Zebrania Klubu.

§ 23.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2/3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzo­ny przez Walne Zebranie Klubu.
 5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
  • przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statu­towej i finansowej Klubu,
  • wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwier­dzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
  • składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzie­lenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu,
  • składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu Klubu, jeżeli Ko­misja Rewizyjna dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
  • występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Wal­nego Zebrania Klubu, względnie
   z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu Klubu w przypadkach stwierdzenia niezgod­nych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu Klubu.

§ 24.

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołanie członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zebranie Klubu.
 3. Zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni od doręczenia uchwały o zawie­szeniu zainteresowanemu.

§ 25.

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie Klubu lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób doko­optowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§ 26.

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Walne Zebranie Klubu.

§ 27.

 1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu – Zarządowi Klubu przysługuje – zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania na­stępujących kar:
  • upomnienia,
  • nagany,
  • zawieszenia w prawach członka na okres 3 miesięcy,
 2. Od uchwały Zarządu Klubu o ukaraniu, członkowi Klubu przysłu­guje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni od doręczenia uchwały ukaranemu członkowi.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

 

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

§ 28.

 1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze Klubu składają się:
 3. składki członkowskie i wpisowe,
 4. dotacje,
 5. darowizny, zapisy, spadki,
 6. dochody z działalności gospodarczej,
 7. dochody z majątku stowarzyszenia.

§ 29.

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Klubu, w tym Prezesa lub Sekretarza.

 

Rozdział 7

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 30.

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 31.

 1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.
 3. Likwidator po zakończeniu działalności składa do organu ewidencyjnego sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji wraz z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji.