Regulamin UKS Jaguar Michałowice

§ 1

Treningi w Uczniowskim Klubie Sportowym Jaguar Michałowice (dalej także jako „Klub”) to przyjazna przestrzeń, dzięki której nasi wychowankowie wzrastają jako osoby i piłkarze. Zawodnicy zobowiązani są godnie reprezentować barwy klubowe zarówno na boisku, jak i w życiu codziennym;

§ 2

Każdego zawodnika Klubu obowiązuje punktualność, posłuszeństwo wobec trenera, kultura osobista oraz aktywny udział w zajęciach sportowych;

§ 3

Zawodnicy zobowiązani są do dbania o sprzęt sportowy znajdujący się na boiskach. Sprzęt wykorzystywany w trakcie treningów będący własnością Klubu należy zwrócić po zakończeniu zajęć trenerowi prowadzącemu zajęcia;

§ 4

Uczestnik zajęć sportowych prowadzonych przez Klub zobowiązany jest do wykonywania poleceń trenera dotyczących sposobu wykonywania ćwiczeń oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa;

§ 5

Wszyscy zawodnicy uczestniczący w zajęciach sportowych zobowiązani są do posiadania odpowiedniego stroju sportowego, obuwia oraz sprzętu sportowego niezbędnego w czasie zajęć;

§ 6

Rodzice współpracują z trenerem i mają prawo do informacji na temat zachowania i postępów dziecka;

§ 7

Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie i kibice zobowiązani są do kulturalnego zachowania w tym także w stosunku do rodziców i kibiców drużyny przeciwnej oraz nie instruowanie zawodników co do stylu i sposobu gry. Instruowanie zawodników leży tylko w gestii Trenerów;

§ 8

W obiektach sportowych, na których odbywają się zajęcia Klubu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, wyrobów tytoniowych oraz innych środków prawnie niedozwolonych;

§ 9

Składki zawodnicze należy wpłacać do 10–go dnia każdego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy Klubu. Składki zawodnicze pobierane są z góry za każdy miesiąc, co oznacza, że: np. za wrzesień płacimy do 10 września. Numer konta bankowego: 17 1950 0001 2006 0015 3318 0002;

§ 10

Przystępując do Klubu, każdego zawodnika obowiązuje uiszczenie jednorazowej kwoty wpisowego w wysokości 170 PLN dokonane przelewem na konto bankowe klubu przez opiekuna prawnego. W ramach kwoty wpisowego, każdy zawodnik otrzymuje klubową koszulkę treningową oraz spodenki i getry;

§ 11

W tytule przelewu należy wpisać: „Składka członkowska za: Imię Nazwisko, rok urodzenia oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata”;

§ 12

Kwota składki członkowskiej wynosi: a) 170 zł / miesiąc za jedno dziecko, b) 300 zł / miesiąc przy rodzeństwie,
c) 360 zł /miesiąc przy trójce rodzeństwa, d) za każde kolejne dziecko opłata wynosi 100 zł;

§ 13

W szczególnych przypadkach (np. trudna sytuacja materialna) wysokość składki członkowskiej może zostać ustalona indywidualnie przez decyzję Zarządu Klubu;

§ 14

Składka zawodnicza jest opłatą za członkostwo w klubie UKS Jaguar Michałowice, a nie opłatą za zajęcia. Oznacza to, że ilość zajęć, w których faktycznie będzie uczestniczyło dziecko nie ma wpływu na wysokość składki. Klub nie jest zobowiązany do zwrotu jakiejkolwiek opłaty (w całości ani w części) w przypadku gdy dziecko nie będzie uczestniczyć w danym miesiącu w którychkolwiek zajęciach;

§ 15

Udział w wydarzeniach dodatkowych (mecze, turnieje, itp.) jest dobrowolny, ale może wiązać się również z dodatkowymi opłatami za udział, o których Klub (biuro lub trener) poinformuje przed udziałem;

§ 16

Zajęcia odbywają się zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z powyższym, zajęcia nie odbywają się w przerwy świąteczne, ferie, dni wolne od szkoły oraz w święta narodowe. Brak organizacji zajęć w dni wolne od szkoły nie stanowi podstawy do ubiegania się o częściowy zwrot opłaty składki członkowskiej za dany okres;

§ 17

Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez UKS Jaguar Michałowice jest dobrowolne, dlatego Zarząd Klubu będzie bezwzględnie egzekwował opłatę składki zawodniczej. W przypadku nieuiszczenia opłaty członkowskiej w terminie wskazanym w § 9 niniejszego Regulaminu i po uprzednim wezwaniu ze strony Klubu do uiszczenia zaległej opłaty, trener może nie pozwolić na udział dziecka w zajęciach;

§ 18

Zawodnik staje się Członkiem Klubu (posiadającym pełnie praw, przywilejów oraz obowiązków zapisanych w Regulaminie) poprzez złożenie deklaracji członkowskiej oraz jej akceptację przez Zarząd Klubu. W przypadku osób niepełnoletnich deklaracja członkowska winna być podpisana przez prawnego opiekuna dziecka. Wzór deklaracji członkowskiej stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu;

§ 19

Poprzez złożenie podpisanej deklaracji członkowskiej Opiekunowie prawni Zawodników wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku Zawodników i swojego własnego przez UKS Jaguar Michałowice, jak i przez jego wszystkich partnerów, sponsorów i współorganizatorów zajęć sportowych bez ograniczenia w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy lub bez konieczności uiszczenia na ich rzecz jakichkolwiek dodatkowych opłat z tego tytułu;

§ 20

Fotografie lub filmy wykonane w czasie zajęć sportowych UKS Jaguar Michałowice z utrwalonym wizerunkiem Zawodników lub ich Opiekunów prawnych zostaną wykorzystane w celach szkoleniowych i marketingowych UKS Jaguar Michałowice na wszystkich polach eksploatacji, w tym m.in. w publikacjach w Internecie, materiałach promocyjnych, komunikatach prasowych, na co opiekunowie prawni Uczestnika również wyrażają zgodę;

§ 21

Z członkostwa w Klubie można zrezygnować poprzez złożenie z miesięcznym wyprzedzeniem pisemnej (mailowo: biuro@jaguarmichalowice.pl lub listownie na adres Klubu) rezygnacji na ręce Zarządu Klubu. Brak pisemnej rezygnacji oznacza, że członkostwo oraz obowiązek opłaty składek członkowskich nie wygasa i Klub ma prawo domagać się opłaty za każdy miesiąc członkostwa;

§ 22

Zarząd Klubu może usunąć z listy członków Klubu zawodnika, który nie przestrzega regulaminu.

§ 23

W treningach UKS Jaguar Michałowice mogą uczestniczyć tylko zawodnicy posiadający orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach sportowych. Każdy zawodnik zobowiązany jest do wykonania odpowiednich badań lekarskich we własnym zakresie i na własny koszt;

§ 24

Klub nie ubezpiecza swoich zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Za posiadanie aktualnego ubezpieczenia NNW odpowiada Członek Klubu, a w przypadku osób niepełnoletnich, jego Rodzic / Prawny Opiekun;

§ 25

Regulamin obowiązuje od 22 sierpnia 2023 roku.