Regulamin UKS Jaguar Michałowice

§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. UKS Jaguar Michałowice to stowarzyszenie prowadzące zajęcia sportowe dla uczestników w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 2. W niniejszym regulaminie uczestnik zajęć sportowych jest dalej zwany, jako “zawodnik”.
 3. W niniejszym regulaminie zajęcia sportowe są dalej zwane również, jako “treningi”, “mecze mistrzowskie”, “mecze sparingowe”, “turnieje” lub “obozy sportowe”.
 4. PRZYSTĄPIENIE DO KLUBU
 5. Przystąpienie zawodnika do UKS Jaguar Michałowice następuje po uchwale zarządu klubu.
 6. Przystąpienie zawodnika do UKS Jaguar Michałowice może odbyć się po złożeniu wypełnionej deklaracji klubowej, a przez to zaakceptowaniu niniejszego regulaminu przez opiekunów prawnych.
 7. Przy przystąpieniu zawodnika do UKS Jaguar Michałowice opiekunowie prawni muszą okazać ważne sportowe badania lekarskie zawodnika uprawniające go do czynnego uprawiania sportu.

§ II. ZAJĘCIA SPORTOWE

 1. W czasie zajęć UKS Jaguar Michałowice, jako organizator zapewnia opiekę trenerską i infrastrukturę sportową.
 2. Zawodnicy UKS Jaguar Michałowice są zobowiązani do aktywnego i regularnego uczestniczenia w treningach oraz do udziału w obozach sportowych, turniejach, meczach sparingowych i meczach mistrzowskich.
 3. Treningi dla danej grupy UKS Jaguar Michałowice odbywają się raz, dwa, trzy lub cztery razy w tygodniu, a liczba ta jest uzależniona od wieku zawodników, stopnia ich wyszkolenia oraz możliwości infrastrukturalnych.
 4. Zawodnicy UKS Jaguar Michałowice są zobowiązani do uczestnictwa w zajęciach sportowych wyłącznie w stroju i sprzęcie UKS Jaguar Michałowice będącym w stanie pozwalającym na bycie wizytówką zarówno Zawodnika, jak i Klubu.
 5. Długość jednostki treningowej uzależniona jest od adaptacji grupy do bodźców treningowych i może się wahać od 45 do 90 minut.
 6. Zawodnicy UKS Jaguar Michałowice powinni stawić się w miejscu odbywania treningu przynajmniej 15 minut przed jego rozpoczęciem, aby rozpocząć trening punktualnie.
 7. Opiekunowie prawni proszeni są o wcześniejsze informowanie o nieobecności Zawodników na zajęciach sportowych i innych sprawach dotyczących udziału Zawodników w zajęciach sportowych.
 8. Opiekunowie prawni mają obowiązek powiadomienia o każdym wypadku czy też doznanych urazach Zawodników UKS Jaguar Michałowice.
 9. Zawodnicy występujący w rozgrywkach ligi MZPN muszą posiadać ważne okresowe badania sportowe.Uczniowski Klub Sportowy JAGUAR MICHAŁOWICE
  Ul. Szkolna 15, 05-816 Michałowice, tel: 602781777
  www.jaguarmichalowice.pl

§ III. OPŁATY

 1. Przystępując do UKS Jaguar Michałowice, każdego zawodnika obowiązuje uiszczenie jednorazowej kwoty wpisowego w wysokości 100 PLN dokonane przelewem na konto bankowe klubu przez opiekuna prawnego. W ramach kwoty wpisowego, każdy zawodnik otrzymuje klubową koszulkę treningową oraz spodenki i getry.
 2. W tytule przelewu na kwotę wpisowego należy wpisać: “Wpisowe za: imię i nazwisko zawodnika oraz rocznik, w którym trenuje”.
 3. Składka członkowska wynosi 150 PLN miesięcznie w okresie “wrzesień-czerwiec” i należy ją uiścić do 10-go dnia każdego miesiąca przelewem na konto bankowe Klubu. Składki zawodnicze są pobierane z góry za każdy miesiąc (np. za wrzesień wpłaty należy dokonać do 10 września). Przy rodzeństwie opłata wynosi 250 zł, przy trójcie rodzeństwa 300 zł, a przy czwórce i większej liczbie rodzeństwa 320 zł.
 4. W tytule przelewu na składkę zawodniczą należy wpisać: “Składka członkowska za: imię i nazwisko zawodnika, rocznik, w którym trenuje oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.
 5. Składka członkowska jest opłatą za członkostwo w UKS Jaguar Michałowice, a nie opłatą za zajęcia, dlatego ilość obecności na treningach zawodnika nie ma wpływu na wysokość składki.
 6. W uzasadnionych sytuacjach, w szczególności spowodowanych ciężką sytuacją materialną, na pisemną prośbę opiekunów prawnych zawodnika, istnieje możliwość obniżenia wysokości kwoty wpisowego czy składki członkowskiej lub ich całkowite zniesienie, o ile Zarządu UKS Jaguar Michałowice wyrazi na to zgodę.
 7. Z tytułu m.in. udziału w turniejach, meczach sparingowych lub obozach sportowych mogą pojawić się dodatkowe opłaty, o których Opiekunowie prawni Zawodników zostaną poinformowani w odpowiednim, wynikającym z klubowej praktyki terminie przed rozpoczęciem tych wydarzeń.

§ IV. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 1. Poprzez złożenie podpisanej deklaracji członkowskiej Opiekunowie prawni Zawodników wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku Zawodników i swojego własnego przez UKS Jaguar Michałowice, jak i przez jego wszystkich partnerów, sponsorów i współorganizatorów zajęć sportowych bez ograniczenia w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy lub bez konieczności uiszczenia na ich rzecz jakichkolwiek dodatkowych opłat z tego tytułu.
 2. Fotografie lub filmy wykonane w czasie zajęć sportowych UKS Jaguar Michałowice z utrwalonym wizerunkiem Zawodników lub ich Opiekunów prawnych zostaną wykorzystane w celach szkoleniowych i marketingowych UKS Jaguar Michałowice na wszystkich polach eksploatacji, w tym m.in. w publikacjach w Internecie, materiałach promocyjnych, komunikatach prasowych, na co opiekunowie prawni Uczestnika również wyrażają zgodę.
 3. Wizerunek Zawodników lub ich Opiekunów prawnych nie może być rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi te osoby w negatywnym świetle.

§ V. WYSTĄPIENIE Z KLUBU

 1. Aby wystąpić z UKS Jaguar Michałowice, Opiekun prawny Zawodnika musi złożyć pisemne oświadczenie z tym związane, które jest skuteczne po okresie przejściowym tzn. od końca następnego miesiąca kalendarzowego, przed którym oświadczenie zostało złożone.
 2. Aby wystąpienie z UKS Jaguar Michałowice po okresie przejściowym było skuteczne, Opiekun prawny Zawodnika musi uregulować wszelkie należności wynikające z dotychczasowego członkostwa Zawodnika w UKS Jaguar Michałowice.
 3. Pomimo złożenia pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z UKS Jaguar Michałowice, terminowe uiszczanie składki zawodniczej jest wymagalne do momentu wygaśnięcia przynależności klubowej tj. rozpoczęcia skuteczności oświadczenia o wystąpieniu z UKS Jaguar Michałowice.Uczniowski Klub Sportowy JAGUAR MICHAŁOWICE
  Ul. Szkolna 15, 05-816 Michałowice, tel: 602781777
  www.jaguarmichalowice.pl

§ VI. POZOSTAŁE WARUNKI

 1. Opiekunowie prawni są zobowiązani do śledzenia wiadomości na stronie UKS Jaguar Michałowice www.jaguarmichalowice.pl i innych klubowych narzędziach komunikacji oraz do bieżącego przeglądania korespondencji mailowej przesyłanej na podany w deklaracji adres poczty elektronicznej.
 2. Warunki opisane niniejszym regulaminem są akceptowane przez opiekunów zawodników uczestniczących w zajęciach, co potwierdzone jest ich podpisem na deklaracji członkowskiej UKS Jaguar Michałowice.
 3. Złamanie któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu może być podstawą do usunięcia z listy Zawodników UKS Jaguar Michałowice.

Zatwierdzone przez Zarząd UKS Jaguar Michałowice